Statut

STATUT
Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej

Nazwa, osobowość prawna i cele
§ 1

Polskie Towarzystwo Stomatologii Laserowej, zwane dalej w skrócie „PTSL”, jest towarzystwem naukowym, posiadającym osobowość prawną i działającym na terenie Rzeczypospolitej, zgodnie z Prawem o stowarzyszeniach.
Siedzibą PTSL jest Kraków.

§2 

PTSL jest organizacją osób, których głównym zainteresowaniem jest wymiana informacji w dziedzinie stomatologii laserowej obejmującej specjalizacje: periodontologię, implantologię, ortodoncję, chirurgię, protetykę, stomatologię zachowawczą z endodoncją, stomatologię dziecięcą, w obszarach: praktyki, edukacji i badań naukowych.

Celem PTSL jest:
– poszerzanie wiedzy jej członków w dziedzinie stomatologii opisanej w § 2 pkt. 1,
– wdrażanie i rozwój krajowych programów profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej,
– realizacja zadań publicznych na zlecenie organów administracji i wdrażanie kampanii społecznych,
– realizacja i rozwój programów kształcenia ustawicznego w dziedzinie stomatologii laserowej,
– poprawa i zwiększanie dostępności szkolenia podyplomowego w dziedzinie stomatologii laserowej,
– wdrażanie i aktualizowanie standardów i wytycznych w dziedzinie stomatologii laserowej,
– pozyskiwanie funduszy na działalność statutową.

Sposoby realizacji celów PTSL
§ 3

PTSL realizuje swoje cele poprzez:

  • rozpowszechnianie informacji naukowych poprzez organizowanie zjazdów, konferencji, kursów i szkoleń, jak również poprzez działalność wydawniczą i informacyjną itp.,
  • wspieranie badań naukowych w zakresie stomatologii laserowej, m.in. poprzez przyznawanie certyfikatów, nagród i grantów,
  • nawiązywanie kontaktów i współpracy z organami administracyjnymi, organizacjami zawodowymi, w tym z samorządem zawodowym z ośrodkami uniwersyteckimi, z krajowymi i zagranicznymi towarzystwami naukowymi oraz osobami prywatnymi.

Członkowie PTSL
§ 4

Członkowie dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 5

Członkiem zwyczajnym PTSL może być osoba fizyczna (obywatel Polski lub obywatel innego państwa, także nie mający miejsca zamieszkania w Polsce), będąca lekarzem dentystą, lekarzem innej specjalizacji medycznej, higienistą/ką stomatologicznym/ną, asystentem/ką stomatologicznym/ną, oraz osoby związane z tematyką zastosowania laserów w medycynie, która złożyła pisemną deklarację przystąpienia do PTSL oraz została przyjęta w poczet członków uchwałą Zarządu. Przez lekarza dentystę należy rozumieć także lekarza stomatologa.
Od decyzji odmawiającej przyjęcia w poczet członków PTSL przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania. Odwołanie wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia powiadomienia o podjętej w tej sprawie uchwale Zarządu PTSL, na ręce Prezesa Zarządu PTSL.
Założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia z dniem jego zarejestrowania.

§ 6

Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna związana z tematyką zastosowania laserów w medycynie, jak również lekarz dentysta szczególnie zasłużony dla stomatologii laserowej. Godność członka honorowego może być nadawana obywatelom polskim lub cudzoziemcom, także nie mającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek w tej sprawie zgłasza członek PTSL do zatwierdzenia przez Zarząd. Członkowie honorowi nie płacą składek członkowskich.

§ 7

Członkiem wspierającym mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne zainteresowane udzielaniem pomocy PTSL. Zarząd PTSL uchwala wybór Członków Wspierających, którego uchwała jest ostateczna.

§ 8

Członek zwyczajny ma prawo:

– wybierać i być wybieranym do władz PTSL,
– zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz PTSL,
– udziału w imprezach organizowanych przez PTSL.

Członek honorowy ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
Członek wspierający ma prawo zgłaszać pisemne postulaty i wnioski wobec władz PTSL, brać udział w imprezach organizowanych przez PTSL oraz uczestniczyć w walnych zebraniach w charakterze gościa.

§ 9

Członek PTSL zobowiązany jest do:

– aktywnej działalności na rzecz PTSL,
– przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz PTSL,
– regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie – z wyjątkiem członków honorowych,
– propagowania celów PTSL.

§ 10

Członkostwo zwyczajne wygasa w przypadku:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu PTSL,
b. skreślenia z listy członków PTSL przez Zarząd PTSL z powodu niepłacenia składek członkowskich przez dwa kolejne lata,
c. wykluczenia z PTSL przez Zarząd PTSL osoby skazanej prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne lub osoby nie przestrzegającej postanowień Statutu,
d. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę pozbawienia praw publicznych,
e. utraty uprawnień decydujących o przyjęciu w grono Członków PTSL.
Członkostwo honorowe wygasa w przypadku:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu PTSL,
b. pozbawienia tej godności na podstawie uchwały Walnego Zebrania,
c. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę pozbawienia praw publicznych,
d. utraty uprawnień decydujących o przyjęciu w grono Członków PTSL.
Członkostwo wspierające wygasa w przypadku:
a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu PTSL,
b. skreślenia z listy członków PTSL przez Zarząd PTSL z powodu niepłacenia składek członkowskich przez dwa kolejne lata.

Od decyzji o wykluczeniu z PTSL, o której mowa w ust. 1 lit. c) powyżej, oraz decyzji o skreśleniu z listy członków PTSL, o której mowa w ust. 1 lit. b) i ust. 3 lit. b) powyżej, wykluczonemu lub skreślonemu członkowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania. Odwołanie należy wnieść na ręce Prezesa Zarządu PTSL w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wykluczonego lub skreślonego członka o powziętej w tej sprawie uchwale Zarządu PTSL.

Do czasu rozpatrzenia odwołania o którym mowa w ust. 4 powyżej, członkostwo osoby odwołującej się ulega zawieszeniu.

Majątek PTSL
§ 11

Majątek PTSL powstaje ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków, zapisów oraz z ofiarności publicznej, a także z dochodów z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej, w szczególności z organizowanych zjazdów i konferencji.

§ 12

Wysokość składki członkowskiej corocznie uchwala Walne Zebranie.
Składka członkowska opłacana jest:
a. za cały rok,
b. z góry,
c. w terminie do 30 stycznia każdego roku,
d. wyłącznie przelewem na konto bankowe PTSL.

Wysokość składki rocznej może być różnicowana w zależności od zajmowanego stanowiska zawodowego lub posiadanego stopnia naukowego Członka Stowarzyszenia. Decyzję w tym temacie oraz wysokość składek dla poszczególnych Członków podejmuje corocznie Walne Zebranie.

Nowo przyjęci członkowie mają obowiązek wpłacenia składki w ciągu 2 tygodni od daty wypełnienia deklaracji.
Ewidencja Składek PTSL prowadzona jest przez Skarbnika.

§ 13

PTSL może nabywać mienie, przyjmować darowizny i zapisy, zawierać umowy i zaciągać zobowiązania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zarząd PTSL może tworzyć fundusze, udzielać nagrody i granty, itp.

PTSL może prowadzić działalność gospodarczą w niżej podanym zakresie, z której dochody będą przeznaczane na realizację celów statutowych:
a. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (kod PKD: 85.59.B),
b. działalność wspomagająca edukację (kod PKD: 86.60.Z),
c. działalność organizacji profesjonalnych (kod PKD: 94.12.Z),
d. wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (kod PKD: 58.12.Z),
e. wydawanie gazet (kod PKD: 58.13.Z),
f. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (kod PKD: 58.14.Z),
g. pozostała działalność wydawnicza (kod PKD: 58.19.Z),
h. wydawanie książek (kod PKD: 59.11.Z).

Władze PTSL
§ 14

Władze PTSL stanowią: Walne Zebranie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

§ 15

Walne Zebranie jest najwyższą władzą PTSL. Prawo uczestnictwa w obradach Walnego Zebrania, zabierania głosu i głosowania nad uchwałami ma każdy członek zwyczajny i honorowy PTSL.

Walne Zebranie zwołuje przynajmniej raz do roku Zarząd. W wyjątkowych przypadkach Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/20 członków PTSL, w terminie 2 miesięcy od zaistnienia przesłanek do tegoż. Walne Zebranie może być połączone ze zjazdem lub konferencją organizowaną przez PTSL.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków listownie lub drogą elektroniczną na co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

W przypadku gdy pomimo takiego obowiązku, Zarząd nie zwołuje Walnego Zebrania, uprawnienie do jego zwołania przysługuje Komisji Rewizyjnej.

W Walnym Zebraniu członkowie PTSL mogą wziąć udział osobiście lub przez pełnomocnika.

Przedmiotem obrad Walnego Zebrania powinny być sprawy, dla których zostało ono zwołane.

Z przebiegu Walnego Zebrania sporządza się protokół. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zebrania i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.\

§ 16

Do zadań Walnego Zebrania należy:
– ustalanie głównych kierunków działania PTSL,
– rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
– udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej
– wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
– rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich,
– podejmowanie uchwał i postanowień dotyczących gospodarki finansowej Stowarzyszenia w tym wysokości składek członkowskich,
– dokonywanie zmian Statutu,
– rozpatrywanie wolnych wniosków zgłoszonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną, a także inne istotne dla PTSL sprawy, nie zastrzeżone dla pozostałych władz PTSL.

O ile Statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zebrania są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych na Walnym Zebraniu członków. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych. Zmiany statutu wymagają większości 2/3 obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

§ 17

Zarząd kieruje całokształtem działalności PTSL i reprezentuje ją na zewnątrz. W szczególności do kompetencji Zarządu należy:
a. podejmowanie czynności służących realizacji celów statutowych PTSL, a zwłaszcza organizowanie zjazdów, konferencji naukowych, kursów i szkoleń,
b. opracowywanie i wdrażanie krajowych programów profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej, kampanii społecznych, programów kształcenia ustawicznego w dziedzinie stomatologii laserowej, standardów i wytycznych w dziedzinie stomatologii laserowej
c. zarządzanie majątkiem PTSL
d. realizowanie uchwał Walnego Zebrania i zaleceń Komisji Rewizyjnej,
e. przyjmowanie, wykluczanie oraz skreślanie z listy członków PTSL,
f. zwoływanie Walnego Zebrania.

Dla ważności oświadczeń woli w imieniu PTSL, w tym zaciągania zobowiązań, wymagana jest łączna reprezentacja dwóch członków Zarządu. Zarząd jest zobowiązany m.in. organizować nie rzadziej niż raz na trzy lata zjazd lub konferencję naukową, zgodną z celami statutowymi PTSL.

W skład Zarządu wchodzą:
a. prezes
b. wiceprezes
c. sekretarz
d. skarbnik

Z zastrzeżeniem dalszych postanowień, członkowie zarządu są wybierani przez Walne Zebranie, w głosowaniu tajnym, na okres kadencji, wynoszący cztery lata. Uchwała o wyborze członka Zarządu określa zarazem jego funkcję. Walne Zebranie może odwołać poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd w każdym czasie. W razie konieczności Walne Zebranie uzupełni skład Zarządu i wybierze na wakujące miejsce nowego członka na okres do upływu kadencji jego poprzednika.

Zarząd może uchwalić swój regulamin, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie.
Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniach, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków. W razie równej ilości głosów, głos prezesa ma rozstrzygające znaczenie. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych. Dla ważności uchwały Zarządu wymagana jest obecność podczas głosowania większości członków Zarządu. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia Zarządu prezes powiadamia pozostałych członków Zarządu listownie lub drogą elektroniczną na co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia.

§ 18

Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością PTSL. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
a. ocena stanu realizacji celów PTSL,
b. ocena pracy Zarządu,
c. wnioskowanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania i zwoływanie Walnego Zebrania w razie bezczynności Zarządu.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybieranych przez Walne Zebranie, w głosowaniu tajnym, na okres kadencji, wynoszący cztery lata. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego grona przewodniczącego i dwóch zastępców. Walne Zebranie może odwołać poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej lub całą Komisję Rewizyjną w każdym czasie. W razie konieczności uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie wybierze na wakujące miejsce nowego członka na okres do upływu kadencji jego poprzednika. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą wyboru członka Komisji Rewizyjnej na jego miejsce.

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz PTSL wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane na posiedzeniach, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków. W razie równej ilości głosów, głos przewodniczącego ma rozstrzygające znaczenie. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych. Dla ważności uchwały Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność podczas głosowania większości członków. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej przewodniczący, a pod jego nieobecność, zastępca przewodniczącego powiadamia pozostałych członków listownie lub drogą elektroniczną na co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia. Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały także za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Komisja Rewizyjna może uchwalić swój regulamin, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie.

Rozwiązanie PTSL
§ 19

Do rozwiązania PTSL wymagana jest uchwała Walnego Zebrania podjęta większością 2/3 głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków PTSL.

§ 20

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu PTSL Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku PTSL.

Kraków, 22 stycznia 2017 roku