Kurs

European Master Degree in Oral Laser Applications

Nowe studia podyplomowe.


European Master Degree in Oral Laser Applications


Ze względu na dynamiczny rozwój zastosowania laserów w leczeniu schorzeń jamy ustnej, wyższe uczelnie medyczne, a zwłaszcza nasz Uniwersytet biorą aktywny udział w nauczaniu laseroterapii.

Europejscy studenci stomatologii w ramach nauki na studiach mają niewielką ilość godzin nauczania laseroterapii, której skuteczność jest potwierdzona w licznych badaniach naukowych. Obecnie potrzebne są ośrodki akademickie które przekażą rzetelną i sprawdzoną wiedzę użytkownikom i przyszłym użytkownikom laserów stomatologicznych.
Taka idea przyświecała twórcom zintegrowanego programy nauczania laseroterapii na poziomie akademickim, która zaowocowała powstaniem podyplomowego programu European Master Degree in Oral Laser Applications.

Aktualnie taki sam program nauczania laseroterapii w stomatologii, który państwu proponuje Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu realizowany jest w pięciu europejskich uniwersytetach medycznych: w Hiszpani University of Barcelona; w Belgi University of Liege; w Rumuni University of Timisoara oraz na dwóch włoskich uniwersytetach – University of Parma i University of Rome „La Sapienza”.

Na każdym z tych uniwersytetów realizowany jest ten sam program nauczania laseroterapii, a wykładowcy z danego uniwersytetu zapraszani są do prowadzenia części wykładów na współpracujących ze sobą uczelniach w ramach program EMDOLA co skutkuje jednolitym poziomem nauczania. Dodatkowo każdy student po obronie pracy końcowej ma możliwość przystąpienia do Międzynarodowej Akademii EMDOLA (International Academy of EMDOLA). Umożliwia to absolwentom dalszy rozwój naukowy kontakt z kadrą naukową uniwersytetów członków programu i pozwala im realizować międzynarodową współpracę naukowo-badawczą.

 • Czas trwania studiów: 2 lata
 • Rozpoczęcie studiów: październik 2020
 • Zakończenie: czerwiec 2022
 • Program modułowy: 10 modułów
 • Liczba uczestników: ograniczona
 • Język wykładowy: angielski

Studia kończą się obroną pracy Master (MT, Master Thesis)
Absolwent studiów otrzymuje uniwersytecki dyplom ukończenia studiów „Master in Laser” oraz Europejski Masterski dyplom EMDOLA

Kierownikiem studiów podyplomowych jest dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak – Pracownia Laseroterapii, Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej UMW

 


Rekrutacja

 

Rekruacja na studia podyplomowe European Master Degree in Oral Laser Applications organizowana jest przez UMED . W pierwszej kolejności należy założyć wniosek i komplet dokumentów .Po sprawdzeniu kompletności dokumentów i spełnieniu wymogów formalnych, odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na studia przed komisją rekrutacyjną.

Szczegółowy regulamin studiów pojawi się później.


Program

 

Okres trwania studiów: 2 lata, rozpoczęcie w październiku 2020; Uroczyste zakończenie z rozdaniem dyplomów czerwiec 2022 podczas 18th Congress of the World Federation for Laser Dentistry w Krakowie.

Liczba punktów ECTS: 120 (60 ETCS na rok)
Stuktura modułowa: 10 modułów
Liczba uczestników: od 4 do 12
Opłata za studia: 7500 Euro (płatne w czterech równych ratach semestralnie, opłata wnoszona jest w złotych polskich terminy wpłat i kurs przeliczeniowy podane są w umowie)
Opłata rekrutacyjna: 300 zł

Pierwszy rok:
MODUŁ 1 – (29-31.10.2020) Optyka, Fizyka
MODUŁ 2 – (27-29.11.2020) Interakcja laser-tkanki, Właściwości laserów i ich zastosowania w stomatologii, Bezpieczeństwo pracy z laserem
MODUŁ 3 – (11-13.12.2020) Endodoncja, Terapia fotodynamiczna (PDT) w stomatologii
MODUŁ 4 – (8-10.01.2021) Lasery w stomatologii zachowawczej i w adhezji, Wybielanie laserowe
MODUŁ 5 – (12-14.02.2021) Lasery w leczeniu zmian tkanek miękkich jamy ustnej, LLLT
MODUŁ 6 – (12-14.03.2021) Lasery w chirurgii i implantologii; martwica kości w leczeniu bisfosfonianami
MODUŁ 7 – Lasery w stomatologii – rewiew (28-31.05.2021)n- International Laser Symposium Laser&Health Academy, Ljubljana, Slovenia
MODUŁ 8 – (2-4.07.2021) Lasery w Periodontologii, Laser w Ortodoncji, Laser w Protetyce; Charakterystyka technologiczna laserów dostępnych na rynku

Drugi rok:
MODUŁ 9 – Zajęcia kliniczne, trening
MODUŁ 10 – Praca Dyplomowa- Master Thesis (MT)
Uroczyste zakończenie: czerwiec 2022 podczas 18th Congress of the World Federation for Laser Dentistry w Krakowie


Wymagane dokumenty

 

 • Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
 • Dyplom ukończenia studiów stomatologicznych i specjalizacji (jeśli posiada)
 • Certyfikat znajomości języka angielskiego lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • List motywacyjny
 • Życiorys zawodowy CV
 • Zdjęcie paszportowe
 • Aplikacja Emdola – link

Terminy

 

Składanie kompletu dokumentów do 29.05.2020 – ( w naborze na studia podyplomowe liczy się kolejność składanych wniosków, liczba miejsc jest ograniczona)

Rozmowa kwalifikacyjna do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku

Zawiadomienie zakwalifikowanych uczestników i wezwanie do podpisania umowy i uiszczenia opłat zgodnie z jej treścią

 

1 paź 2020
00:00 - 23:59
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

dr n. med.

Kinga Grzech-Leśniak

Prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej.

Specjalista II stopnia w dziedzinie periodontologii i chorób błony śluzowej 

jamy ustnej, doktor nauk medycznych.

Członek WFLD, EFP, PTES, PSI, PTP, PTSL.

Współautor i wykładowca programu edukacyjnego Continuum Perio-Implantologii,

autor programu Curriculum dla Higienistek Implantologicznych.

Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika stomatologicznego e-Dentico,

Asystentka i Higienistka Stomatologiczna, Stomatologia, Laser, Implantologia.

×

Partnerzy