Kurs

EMDOLA – European Master Degree in Oral Laser Applications

Nowe studia podyplomowe.


European Master Degree in Oral Laser Applications

(Information about the course is available in English further on this page)


Ze względu na dynamiczny rozwój zastosowania laserów w leczeniu schorzeń jamy ustnej, wyższe uczelnie medyczne, a zwłaszcza nasz Uniwersytet biorą aktywny udział w nauczaniu laseroterapii.

Europejscy studenci stomatologii w ramach nauki na studiach mają niewielką ilość godzin nauczania laseroterapii, której skuteczność jest potwierdzona w licznych badaniach naukowych. Obecnie potrzebne są ośrodki akademickie które przekażą rzetelną i sprawdzoną wiedzę użytkownikom i przyszłym użytkownikom laserów stomatologicznych.
Taka idea przyświecała twórcom zintegrowanego programy nauczania laseroterapii na poziomie akademickim, która zaowocowała powstaniem podyplomowego programu European Master Degree in Oral Laser Applications.

Aktualnie taki sam program nauczania laseroterapii w stomatologii, który państwu proponuje Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu realizowany jest w pięciu europejskich uniwersytetach medycznych: w Hiszpani University of Barcelona; w Belgi University of Liege; w Rumuni University of Timisoara oraz na dwóch włoskich uniwersytetach – University of Parma i University of Rome „La Sapienza”.

Na każdym z tych uniwersytetów realizowany jest ten sam program nauczania laseroterapii, a wykładowcy z danego uniwersytetu zapraszani są do prowadzenia części wykładów na współpracujących ze sobą uczelniach w ramach program EMDOLA co skutkuje jednolitym poziomem nauczania. Dodatkowo każdy student po obronie pracy końcowej ma możliwość przystąpienia do Międzynarodowej Akademii EMDOLA (International Academy of EMDOLA). Umożliwia to absolwentom dalszy rozwój naukowy kontakt z kadrą naukową uniwersytetów członków programu i pozwala im realizować międzynarodową współpracę naukowo-badawczą.

 • Czas trwania studiów: 2 lata
 • Rozpoczęcie studiów: październik 2022
 • Zakończenie: czerwiec 2024
 • Program modułowy: 10 modułów
 • Liczba uczestników: ograniczona, od 4 do 12
 • Język wykładowy: angielski

Studia kończą się obroną pracy Master (MT, Master Thesis)
Absolwent studiów otrzymuje uniwersytecki dyplom ukończenia studiów „Master in Laser” oraz Europejski Masterski dyplom EMDOLA

Kierownikiem studiów podyplomowych jest dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak – Pracownia Laseroterapii, Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej UMW

 


Rekrutacja

 

Rekruacja na studia podyplomowe European Master Degree in Oral Laser Applications organizowana jest przez UMED . W pierwszej kolejności należy założyć wniosek i komplet dokumentów. Po sprawdzeniu kompletności dokumentów i spełnieniu wymogów formalnych, odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na studia przed komisją rekrutacyjną.

Szczegółowy regulamin studiów pojawi się później.


Program

 

Okres trwania studiów: 2 lata, rozpoczęcie w październiku 2021; Uroczyste zakończenie z rozdaniem dyplomów czerwiec 2023.

Liczba punktów ECTS: 120 (60 ETCS na rok)
Stuktura modułowa: 10 modułów
Liczba uczestników: od 4 do 12
Opłata za studia: 8000 Euro (płatne w dwóch ratach, opłata wnoszona jest w złotych polskich terminy wpłat i kurs przeliczeniowy podane są w umowie)
Opłata rekrutacyjna: 300 zł

Pierwszy rok:
MODUŁ 1 – Optyka, Fizyka
MODUŁ 2 – Interakcja laser-tkanki, Właściwości laserów i ich zastosowania w stomatologii, Bezpieczeństwo pracy z laserem
MODUŁ 3 – Endodoncja, Terapia fotodynamiczna (PDT) w stomatologii
MODUŁ 4 – Lasery w stomatologii zachowawczej i w adhezji, Wybielanie laserowe
MODUŁ 5 – Lasery w leczeniu zmian tkanek miękkich jamy ustnej, LLLT
MODUŁ 6 – Lasery w chirurgii i implantologii; martwica kości w leczeniu bisfosfonianami
MODUŁ 7 – Lasery w stomatologii – review
MODUŁ 8 – Lasery w Periodontologii, Laser w Ortodoncji, Laser w Protetyce; Charakterystyka technologiczna laserów dostępnych na rynku

Drugi rok:
MODUŁ 9 – Zajęcia kliniczne, trening
MODUŁ 10 – Praca Dyplomowa- Master Thesis (MT)


Wymagane dokumenty

 

1. Dyplom ukończenia studiów (skan)
2. Dyplom ukończenia specjalizacji / doktoratu (skan)
3. CV ze zdjęciem
4. Lista opublikowanych prac naukowych
5. Lista posiadanych laserów (ile lat doświadczenia z obsługą danego urządzenia)

 

Terminy

 

05.01.2021-05.01.2022 – Składanie zgłoszeń drogą elektroniczną (biuro@ptsl.com.pl)
Marzec 2022 – rozmowa rekrutacyjna i egzamin przed komisją edukacyjną

 


 

European Master Degree in Oral Laser Applications

Teaching laser therapy on the basis of scientifically proven evidence is essential for effective and safe treatment. This idea resulted in the creation of a postgraduate program – the European Master Degree in Oral Laser Applications.

Currently, the same curriculum for laser therapy in dentistry is carried out at six medical universities: Wroclaw Medical University, University of Liege, University of Barcelona, University of Parma, “La Sapienza”- the University of Rome and University of Medicine and Pharmacy „Victor Babes”, Timişoara, Romania.

The European Master Degree in Oral Laser Applications is a high-level education program regarding Laser Dentistry. It is subdivided into different theoretical-practical modules in which the various branches of Dentistry: Restorative, Endodontics, Periodontology, Oral Pathology and Medicine, Oral Surgery, Cosmetic Dentistry, etc., are analyzed, not only from a general point of view but deepening for each one the peculiar applications of the different laser wavelengths. All the Universities involved in the EMDOLA project follow a uniform program, and the opportunity to follow some modules in another one of them is consented.

The training activity lasts two years and is equal to 1500 hours of total commitment (750 per year), at least 780 hours dedicated to frontal teaching activities, and 50 hours for the final exam. Duration of the study: 2 years.
Number of credits: 60 / year (120 in total).

The remaining hours will be used for the following training activities:
· practical activities (hands-on),
· laboratory hours,
· internships,
· educational activity
· individual study and self-study activities.

At the end of each or more modules, according to the teaching needs, intermediate tests are foreseen by written test (quiz) and oral through multimedia presentation (Power Point) to evaluate the degree of learning achieved by the student.

The EMDOLA program ends with a master’s thesis, which will be presented in the second year. The course is held in Polish and English.

Program

 

Length of course: 2 years

Number of students: from 4 to 12
Tuition: 8000 Euro (paid in two installments)
Recritment fee: 300 zł

1st year:
MODULE 1 – Optics+ Laser physics
MODULE 2 – Interaction laser-tissues+ Properties of lasers and their applications in dentistry+ Laser Safety
MODULE 3 – Endodontics
MODULE 4 – Lasers conservative dentistry and adhesion; Laser bleaching
MODULE 5 – Lasers in oral pathology, LLLT
MODULE 6 – Lasers in surgery and implantology; oral osseo-necrosis caused by Bi-phosphonates
MODULE 7 – Lasers in Periodontics, Laser in Orthodontics, Laser in prosthodontics; Technological characteristics of commercialized lasers
MODULE 8 – Lasers in dentistry- review

2nd year:
MODULE 9 – Clinical Training
MODULE 10 – Master Thesis (MT)

Required documents

 • Graduation diploma (scan)
 • Diploma of completion of specialization/doctorate (scan)
 • CV with a photo
 • List of published scientific papers
 • List of owned laser devices (how many years of experience with the operation of a given device)
 • Photography

Dates

05.01.2021-05.01.2022 – Submitting applications by e-mail (biuro@ptsl.com.pl)
March 2022 – interview in front of the PTSL committee

1 paź 2022 - 30 cze 2024
00:00 - 23:59
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Cena

8000eur + 300zł

ZAMÓW TERAZ

dr n. med.

Kinga Grzech-Leśniak

Prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej.

Specjalista II stopnia w dziedzinie periodontologii i chorób błony śluzowej 

jamy ustnej, doktor nauk medycznych.

Członek WFLD, EFP, PTES, PSI, PTP, PTSL.

Współautor i wykładowca programu edukacyjnego Continuum Perio-Implantologii,

autor programu Curriculum dla Higienistek Implantologicznych.

Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika stomatologicznego e-Dentico,

Asystentka i Higienistka Stomatologiczna, Stomatologia, Laser, Implantologia.

×

Partnerzy